Matulić, Tonči, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, Hrvatska