Uporaba korpusa u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i inoga jezika

Autor(i)

  • Kristina Posavec Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

korpus, korpusna lingvistika, hrvatski jezik, kolokacije, konkordancije

Sažetak

U članku se razmatra i istražuje odnos uporabe korpusa u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i inoga jezika. Na temelju korpusnih primjera i primjene korpusnih alata želi se uputiti na to da su korpusi vrijedan izvor dodatnih saznanja i spoznaja o jeziku, ne samo u svrhu poučavanja jezika već i u svrhu provedbe leksičkih i leksikografskih istraživanja i studija. Uporabom korpusnih alata leksikografi mogu dobiti uvid u različita značenja pojedinih riječi, ovisno o kontekstu u kojem se pojavljuju. Korpusi leksikografima pružaju velik broj raznolikih sadržaja, na temelju kojih mogu analizirati riječi i pojmove. Primjeri analize hrvatskoga jezika dobiveni su pretraživanjem najvećega korpusa hrvatskoga jezika, hrWaC-a (Hrvatskoga web korpusa) jer, osim što posjeduje najveći broj pojavnica, hrWaC obuhvaća uporabni jezik, što je relevantna činjenica kod poučavanja stranoga jezika. Osim što se rad bavi uporabom korpusa u svrhu poučavanja hrvatskoga jezika, navode se i primjeri na koji način leksikografi mogu primijeniti korpus i korpusne alate u svojim studijama i istraživanjima. Poseban je naglasak stavljen na prikaz korištenja kolokacija, čestota i iščitavanja konkordancijskih nizova u svrhu analize hrvatskoga jezika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2018-12-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni rad