Recenzijski postupak

Znanstveni i stručni radovi koji prođu prvo uredničko čitanje podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (double-blind review) u kojoj se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Stoga je preporuka uredništva autorima da unaprijed iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje možebitno otkrivaju autorski identitet te da ih uklone i iz svojstava (properties) elektroničkoga dokumenta.

Nakon zaprimljenih recenzija i eventualnih naknadnih preinaka autori uz novu verziju rukopisa Uredništvu trebaju dostaviti i tumačenje u kojem navode koje su prijedloge recenzenata uvažili i kako, a koje odbijaju (uz obrazloženje). Članak koji je znatno revidiran ili preinačen nakon recenzijskoga postupka smatra se novim člankom i šalje na novu procjenu. Uredništvo će odbiti rad koji je već bio odbijen te ponovno poslan u istom ili sličnom obliku.

Uredništvo ustanovljuje najmanje dva recenzenta za svaki pojedini članak. Eventualni prijedlozi autora o recenzentima mogu biti uvaženi iznimno, ako autor i recenzent pripadaju razmjerno uskom, specifičnom znanstvenom području te nisu u institucionalnom ili suradničkom odnosu. Također iznimno, uredništvo može uvažiti prijedlog autora o isključenju pojedinoga recenzenta iz recenzijskoga postupka, ako se utvrdi sumnja u sukob interesa u recenzijskom postupku. Recenzenti su dužni obavijestiti uredništvo o potencijalnom sukobu interesa u odnosu na autora ili sadržaj članka koji im je upućen na recenziju te će u takvu slučaju uredništvo otkloniti daljnje recenziranje.

Odgovornost je recenzenta da postupa sa zaprimljenim člankom kao s povjerljivim spisom.

Recenzenti ne smiju rabiti podatke ili teze iznesene u recenziranom članku za vlastito istraživanje.

Za trajanja recenzijskoga postupka recenzenti ne komuniciraju izravno s autorima.

Recenzijski se rad ne plaća.

Uredništvo može odbiti članak prije recenzijskoga postupka ako ustanovi da ne odgovara znanstvenom fokusu časopisa.

Odgovornost je uredništva da vodi evidenciju o recenzijama te da osigura da recenzijski postupak bude dovršen u dogovorenom vremenu.

Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskoga odnosno stranoga jezika.