Recenzijski postupak

Svi zaprimljeni radovi koji prođu početno vrednovanje uredništva podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (double-blind peer-review), u kojoj se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Stoga je preporuka uredništva autorima da unaprijed iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje možebitno otkrivaju autorski identitet te da ih uklone i iz svojstava (properties) elektroničkoga dokumenta.

Uredništvo za svaki rad ustanovljuje najmanje dva recenzenta iz područja relevantnog za temu članka. Iznimno, uredništvo može uvažiti prethodni zahtjev autora za izuzećem pojedinih osoba iz recenzijskoga postupka ukoliko je takav zahtjev jasno obrazložen i primjenjiv (npr. ako se utvrdi sumnja u sukob interesa). Recenzenti ne bi trebali pristati na recenziranje rukopisa koji mogu implicirati potencijalne sukobe interesa.

Recenzenti procjenjuju zadovoljava li rad uvriježene akademske standarde struke i standarde časopisa te daju preporuku o prihvaćanju rada, prihvaćanju rada nakon provedenih izmjena ili odbijanju rada te prijedlog kategorije rada.

Ako odbiju uvažiti prijedloge recenzenta, uz novu verziju rukopisa autori uredništvu trebaju dostaviti i tumačenje u kojem navode razloge zbog kojih su ih odbili. Uredništvo će odbiti objaviti rad ako ga autor odbija prilagoditi po recenzentskim naputcima koje uredništvo smatra utemeljenima. Rad koji je znatno revidiran ili preinačen nakon recenzijskoga postupka smatra se novim radom i šalje se na novu recenziju.

Odgovornost je recenzenta da postupa sa zaprimljenim radom kao s povjerljivim dokumentom.

Recenzenti ne smiju rabiti podatke ili teze iznesene u recenziranom radu za vlastito istraživanje.

Recenzenti su obavezni provjeriti jesu li autori rada pravilno naveli i citirali sve izvore podataka korištene u istraživanju. Dužni su prijaviti uredništvu časopisa svaku sličnost ili preklapanje među rukopisima koji su trenutačno na razmatranju ili s drugim objavljenim radovima s kojima su osobno upoznati.

Za trajanja recenzijskoga postupka recenzenti ne komuniciraju izravno s autorima.

Recenzijski se rad ne plaća. Recenzenti dobivaju po jedan besplatni primjerak tiskane inačice časopisa.

Ako uredništvo zaključi da članak tematikom ne odgovara koncepciji časopisa, da se krše etička načela časopisa ili ne poštuju zadani naputci (Smjernice za autore), može ga uz obrazloženje odbiti prije nego što ga podvrgne postupku recenziranja.

U slučaju neslaganja recenzenta o kategoriji rada, odluku donosi uredništvo ili se rad šalje trećem recenzentu.

Odgovornost je uredništva da vodi evidenciju o recenzijama te da osigura da recenzijski postupak bude dovršen u dogovorenom vremenu.

Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskoga odnosno stranoga jezika.

Etička objavljivanja i zloupotreba

Smjernice za recenzente

U recenziji se ocjenjuje znanstvena izvornost rada, struktura teksta i njegova preglednost, korektan odnos autora u citiranju i komentiranju rada prethodnih istraživača iste teme te transparentnost u služenju izvorima i literaturom. Slabo strukturirani radovi, oni neadekvatno ili nejasno elaboriranih teza, zasnovani na neprincipijelnom korištenju literature, smatraju se neprimjerenima profilu časopisa.

Recenzija treba biti kritična, objektivna i dobronamjerna, utemeljena na informiranosti o temi, treba uputiti na eventualne nedostatke te predložiti nadopune ili izmjene koje će pridonijeti kvaliteti rada. Recenzent predlaže kategoriju rada (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad).

Temeljem dviju, a u nekim slučajevima i triju recenzija, konačnu odluku o kategoriji rada donosi uredništvo.

Ispunjeni i potpisani Obrazac za recenziranje recenzenti mogu poslati poštom na adresu Leksikografskoga zavoda (Frankopanska 26, 10000 Zagreb) s naznakom »Za uredništvo časopisa Studia lexicographica« ili elektroničkom poštom izvršnoj urednici (iva.klobucar@lzmk.hr), po mogućnosti u roku od četiri tjedna.