Fokus i područje djelovanja

Časopis Studia lexicographica interdisciplinarni je časopis za leksikografiju i enciklopedistiku. Izlazi polugodišnje. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz humanističkih i društvenih područja, koji korespondiraju s leksikografijom i enciklopedistikom kao granama u sastavu informacijskoga znanstvenoga polja. Temeljni je smjer časopisa trojak: informacijsko znanstveno polje kao temelj organizacije znanja i podataka s naglaskom na prinosu leksikografiji i enciklopedistici; teorijski prinos leksikografiji i enciklopedistici kao zajedničkoj djelatnosti svih znanstvenih područja zastupljenih u leksikografskim i enciklopedijskim izdanjima; dokumentacijska istraživanja, napose arhivska i bibliografska, u svim društvenim i humanističkim područjima kao temelj leksikografske i enciklopedijske djelatnosti.

Recenzijski postupak

Znanstveni i stručni radovi koji prođu prvo uredničko čitanje podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (double-blind review) u kojoj se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta. Stoga je preporuka uredništva autorima da unaprijed iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje možebitno otkrivaju autorski identitet te da ih uklone i iz svojstava (properties) elektroničkoga dokumenta.

Nakon zaprimljenih recenzija i eventualnih naknadnih preinaka autori uz novu verziju rukopisa Uredništvu trebaju dostaviti i tumačenje u kojem navode koje su prijedloge recenzenata uvažili i kako, a koje odbijaju (uz obrazloženje). Članak koji je znatno revidiran ili preinačen nakon recenzijskoga postupka smatra se novim člankom i šalje na novu procjenu. Uredništvo će odbiti rad koji je već bio odbijen te ponovno poslan u istom ili sličnom obliku.

Uredništvo ustanovljuje najmanje dva recenzenta za svaki pojedini članak. Eventualni prijedlozi autora o recenzentima mogu biti uvaženi iznimno, ako autor i recenzent pripadaju razmjerno uskom, specifičnom znanstvenom području te nisu u institucionalnom ili suradničkom odnosu. Također iznimno, uredništvo može uvažiti prijedlog autora o isključenju pojedinoga recenzenta iz recenzijskoga postupka, ako se utvrdi sumnja u sukob interesa u recenzijskom postupku. Recenzenti su dužni obavijestiti uredništvo o potencijalnom sukobu interesa u odnosu na autora ili sadržaj članka koji im je upućen na recenziju te će u takvu slučaju uredništvo otkloniti daljnje recenziranje.

Odgovornost je recenzenta da postupa sa zaprimljenim člankom kao s povjerljivim spisom.

Recenzenti ne smiju rabiti podatke ili teze iznesene u recenziranom članku za vlastito istraživanje.

Za trajanja recenzijskoga postupka recenzenti ne komuniciraju izravno s autorima.

Recenzijski se rad ne plaća.

Uredništvo može odbiti članak prije recenzijskoga postupka ako ustanovi da ne odgovara znanstvenom fokusu časopisa.

Odgovornost je uredništva da vodi evidenciju o recenzijama te da osigura da recenzijski postupak bude dovršen u dogovorenom vremenu.

Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskoga odnosno stranoga jezika.

Etičke smjernice

Interdisciplinarni znanstveni časopis Studia lexicographica insistira na kvaliteti i vrijednosti objavljenih radova te na realnom klasificiranju radova koji podliježu postupku recenzije. Postupak odabira, recenziranja, vrjednovanja, pripreme i objavljivanja radova u skladu je s tim dvama glavnim etičkim načelima.

Etičke smjernice definiraju odnose i etično ponašanje svih strana koje su uključene u objavljivanje u časopisu Studia lexicographica: autora, glavnoga urednika, članova uredništva, recenzenata i nakladnika (Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Smjernice se temelje na Etičkom postupniku koji donosi Committee on Publication Ethics (COPE). https://publicationethics.org/resources/code-conduct

Glavni urednik i članovi uredništva odlučuju o prikladnosti pristiglih radova za objavljivanje, i to prema prethodno dogovorenim uvjetima. Glavni se urednik ne mora slagati s preporukama uredništva te za vrijeme postupka objavljivanja može odbiti proslijediti rad na recenziranje ako utvrdi da ne zadovoljava kriterije ili da je riječ o plagijatu. Svaki rad koji je poslan za objavu bit će uzet u obzir ako odgovara temeljnim kriterijima koji su objavljeni u Smjernicama za autore.

Uredništvo jamči povjerljivost prema svim autorima i njihovim radovima od trenutka zaprimanja rada do objave u časopisu. Uredništvo ne raspravlja javno o mogućim recenzentima koje namjerava angažirati u postupku recenziranja.

Glavni urednik časopisa kao i članovi uredništva ne smiju za svoju osobnu korist upotrebljavati podatke iz zaprimljenih radova sve dok ti radovi ne postanu javno dostupni niti na bilo koji način smiju koristiti privilegirane informacije koje se nalaze u neobjavljenim radovima.

Obveze i prava recenzenata te autora opisane su u Recenzijskom postupku i Smjernicama za autore.

Otvoreni pristup

Ovaj časopis omogućuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja potiče veću razmjenu znanja i ideja.

Od 2016. radovi objavljeni u časopisu Studia lexicographica dostupni su pod licencijom Creative Commons: Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 međunarodna (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hr)