Tamarut, Anton, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska