Sikirić, Hrvoje, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska