Etika objavljivanja i zloupotreba

Interdisciplinarni znanstveni časopis Studia lexicographica djeluje u skladu s prihvaćenim načelima etičnosti u znanosti te poklanja osobitu pozornost sprječavanju zloporabe u akademskome izdavaštvu. Časopis inzistira na kvaliteti i važnosti objavljenih radova te na objektivnoj kategorizaciji radova koji podliježu postupku recenzije.

Etično ponašanje očekuje se od svih strana koje su uključene u objavljivanje u časopisu Studia lexicographica: autora, glavnoga urednika, članova uredništva, recenzenata i nakladnika (Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Postupak odabira, recenziranja, vrednovanja, pripreme i objavljivanja radova u skladu je sa smjernicama međunarodnoga povjerenstva za izdavačku etičnost (Committee on Publication Ethics, COPE).

Obveze uredništva

Glavni urednik i članovi uredništva odgovorni su za cjelovit sadržaj časopisa Studia lexicographica te odlučuju o prikladnosti pristiglih radova za objavljivanje, prema prethodno dogovorenim uvjetima. Nakon početnoga vrednovanja pristiglih radova, uredništvo može odbiti proslijediti rad na recenziranje ako utvrdi da ne zadovoljava kriterije koji su objavljeni u Smjernicama za autore ili da se krše etička načela časopisa.

Uredništvo se obvezuje vrednovati intelektualni sadržaj zaprimljenoga priloga, ne praveći razlike u pripadnosti instituciji, spolu, rasi, religijskoj pripadnosti, državljanstvu i dr.

Uredništvo jamči povjerljivost prema svim autorima i njihovim radovima od trenutka zaprimanja rada do objave u časopisu. Članovi uredništva ne smiju za svoju osobnu korist upotrebljavati podatke iz zaprimljenih radova sve dok ti radovi ne postanu javno dostupni niti na bilo koji način smiju koristiti privilegirane informacije koje se nalaze u neobjavljenim radovima.

Uredništvo jamči povjerljivost recenzijskoga postupka te ne raspravlja javno o mogućim recenzentima koje namjerava angažirati u postupku recenziranja.

Kako bi se izbjegao sukob interesa i osigurala objektivnost, u slučaju kad članovi uredništva predaju rad za objavu u časopisu, isključeni su iz postupka njegova vrednovanja, a ostali članovi uredništva imenuju neovisne vanjske recenzente.

Uredništvo časopisa u potpunosti se odriče odgovornosti za moguće slučajeve plagiranja u zaprimljenim prilozima. Punu odgovornost za svaki slučaj plagiranja i samoplagiranja snose autori, bez obzira na to je li otkriveno tijekom recenzijskoga postupka ili nakon objave rada u časopisu.

Obveze i prava recenzenata te autora opisane su u Recenzijskom postupku te Smjernicama za autore.

Povlačenje radova

U slučajevima kad uredništvo posjeduje jasan dokaz da su podatci prezentirani u radu nepouzdani, da su nastali kao rezultat nečasnih radnji ili slučajne pogreške, da su objavljeni u drugoj publikaciji, da su dijelom ili u cijelosti plagirani, da sadržavaju neautorizirane materijale, ili u slučaju prijave neetičnosti u istraživanju, objavljeni radovi bit će povučeni iz objave sukladno uputama o povlačenju radova prema COPE Retraction guidelines.