Samardžija, Marko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska